Pasoš

Izdavanje biometrijskih pasoša

Evidencija matičnog broja je preduslov za izdavanje biometrijskog pasoša

Predaja zahtjeva za novi biometrijski pasoš uslovljena je evidencijom jedinstvenog matičnog broja (JMB) u elektronskoj bazi gradjana BiH (civilni registar). Za evidenciju JMB neophodno je lično pristupiti u zgradu Ambasade, popuniti i potpisati obrazac JMB-7 (popuniti obrazac isključivo sa podacima o mjestu, opštini i adresi prebivališta u Bosni i Hercegovini) i prijavu te obezbijediti originalne dokumente iz BiH:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rodjenih (rodni list) i
 • kopiju važećeg dokumenta BiH (pasoša ili drugog dokumenta sa fotografijom).

Dokumenti iz BiH (uvjerenje i rodni list) ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Evidencija JMB se ne naplaćuje.

Po završetku evidencije, gradjani će biti obaviješteni kako bi rezervisali termin za pasoš.

Osobe koje imaju novu ličnu kartu BiH ili vozačku dozvolu već su evidentirani u elektronskoj bazi (civilnom registru) i mogu odmah rezervisati termin za predaju zahtjeva za pasoš.

Pored obavezne evidencije JMB djeteta, oba roditelja maloljetnog djeteta moraju imati evidentiran JMB u civilnom registru da bipodnijeli zahtjev zanovi pasoš djeteta. Evidencija je obavezna bez obzira štosu pasoširoditelja važeći.

Izvod iz matičnih knjiga, zahtjev

Odredjivanje matičnog broja

Za osobe koje nemaju matični broj i novorodjenu djecu, koju su roditelji prethodno upisali u matične knjige u BiH, moguće je putem Ambasade odrediti matični broj. Procedura i dokumenti su isti kao i prilikom evidencije JMB. Obrazac JMB-3 (popuniti isključivo sa podacima o mjestu, opštini i adresi prebivališta u Bosni i Hercegovini) i prijavu za maloljetno dijete potpisuju roditelji i obavezni su priložiti kopije svojih pasoša.

Odredjivanje JMB se naplaćuje 13€.

Provjera evidencije matičnog broja moguća je na telefon: (01) 811 85 34 ili putem e- maila: najava.konzularno@bhbotschaft.at.

Zahtjevi

Zahtjev za prijavu rodjenja u Republici Srpskoj

Zahtjev za prijavu rodjenja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zahtjev za prijavu braka

Zahtjev za prijavu smrti

Rezervacija termina za predaju zahtjeva za pasoš

Predaja zahtjeva za novi pasoš (za lica čiji je matični broj evidentiran)moguća je, za sada, samo u Ambasadi BiH u Beču, isključivo uz prethodno najavljivanje, odnosno rezervisanje termina.

Rezervacija terminaza predaju zahtjeva za novi pasoš vrši se svakim radnim danom:

 • online putem stranice
 • ličnim dolaskom u Ambasadu za gradjane iz Beča.


Potrebni dokumenti za redovno izdavanje pasoša

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave, a posjeduje važeći pasoš BiH ili pasoš koji je neposredno istekao, obavezna je priložiti slijedeće dokumente:

 1. kopiju navedenog pasoša BiH,
 2. važeću boravišnu vizu (ili drugi dokument o legalnom boravku u Republici Austriji),
 3. boravišnu prijavu (Meldezettel),

Cijena pasoša za odrasle 129 €, za djecu do3 godine 73 €, za djecu od 3 do18 godina78 €. Ako se pasoši dostavljaju poštom na adresu, na cijenu pasoša se dodaju poštanski troškovi.

Duplikat pasoša

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave dužna je, pored prethodno navedenih dokumenata, priložiti i potvrdu policije o prijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki identifikacioni dokument BiH (nova lična karta, vozačka dozvola, kopija ukradenog pasoša).

Obrazac GPI-2-gubitak putne isprave

Cijena duplikat pasoša je 221 €, za djecu do 3 godine116 €, za djecu od 3 do 18 godina121 €.

Pasoš za maloljetnu djecu

Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu potrebno je pored navedenih dokumenata priložiti: kopije pasoša, kopije viza i kopije prijava boravka za roditelje djeteta, kao i lično prisustvo i potpis oba roditelja.

Prisustvo oba roditelja nije potrebno u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć,- ukoliko je brak razveden potrebno je priložiti pravosnažnu presudu o razvodu braka iz Bosne i Hercegovine iz koje je vidljivo da je dijete povjereno na čuvanje i odgoj roditelju koji podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete,
 • ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdanom od strane nadležnog organa Bosne i Hercegovine,
 • ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa Bosne i Hercegovine kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.


VAŽNA NAPOMENA: Originalni dokumenti na njemačkom ili nekom drugom stranom jeziku moraju biti prevedeni na bosanski, srpski ili hrvatski jezik.