Poziv za dostavljanje ponuda

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj: 103-1-16-8-12890-4/22 od 25.0422022. godine, a u skladu sa odobrenim sredstvima za provođenje postupka rekonstrukcije i adaptacije prostorija na adresi Heuberggasse 10, 1170 Beč, predviđenim u Budžetu za 2021.godinu, Ambasada BiH u Beču, upućuje:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE 

ZA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA  I ADAPTACIJA OBJEKTA

BOSNE I HERCEGOVINE U BEČU

Heuberggasse 10, 1170 Beč

KONTAKT PODACI AMBASADE BiH U BEČU:
Ambasada BiH BečKontakt osoba Dario Savarić
Adresa Tivoligasse 54, A-1120 BečTelefon + (43 1) 811 85 55
Grad  BečFaks + (43 1) 811 85 69
Poštanski broj A-1120Elektronska pošta (e-mail) bhbotschaft@bhbotschaft.at

PREDMET NABAVKE 

Usluga izrade Glavnog projekta na rekonstrukciji i adaptaciji objekta Bosne i Hercegovine u Beču u skladu sa Projektnim zadatkom i konzervatorskim smjernicama/elaboratima (drvo, metal, fasada) koji je sastavni dio pozivnog pisma, sa svim potrebnim predradnjama.

Glavni projekat, između ostalog, obuhvata:

 • Arhitektonski projekat
 • Projekat konstrukcije
 • Projekat mašinskih instalacija (grijanje, hlađenje i ventilacija) 
 • Projekat elektroinstalacija (jaka i slaba struja) 
 • Projekat vodovoda i kanalizacije
 • Projekat gasnih instalacija
 • Projekat uspostave drenažnog sistema oko objekta
 • Projekat telekomunikacione i računarske mreže
 • Projekat vanjskog uređenja
 • Projekat protupožarne zaštitu
 • Projekat protuprovalne zastite
 • Projekat video nadzora kompleksa ambasade  

Naglašavamo da Glavni projekat u sebi treba da sadrži projektnu dokumentaciju spremnu za autorizaciju, uključujući i plansku dokumentaciju u cilju dobivanja građevinske dozvole.

Dodatno, ponuđač se obavezuje izraditi tehnički opis postojećeg i planiranog stanja, fotografsku dokumentaciju postojećeg i planiranog stanja, vizualni plan nekretnine, slika pogled sa ulice i plan u boji (samo spolja), detaljni crteži.

Također, predmet nabavke podrazumjeva pripremu građevinskog plana, a na osnovu pribavljenih dozvola o čemu potencijalni ponuđači trebaju voditi računa prilikom formiranja cijene svoje ponude.  

Glavni projekat sa predmjerom i predračunom se dostavlja na jeziku zemlje prijema i engleskom jeziku. 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Elaborati