Издавање пасоша

Издавање биометријских пасоша

Евиденција матичног броја је предуслов за издавање биометријског пасоша


Предаја захтјева за нови биометријски пасош условљена је евиденцијом јединственог матичног броја (ЈМБ) у електронској бази градјана БиХ (цивилни регистар). За евиденцију ЈМБ неопходно је лично приступити у зграду Амбасаде, попунити и потписати образац ЈМБ-7 (попунити образац искључиво са подацима о мјесту, општини и адреси пребивалишта у Босни и Херцеговини) и пријаву те обезбиједити оригиналне документе из БиХ:

  • увјерење о држављанству,
  • извод из матичне књиге родјених (родни лист) и
  • копију важећег документа БиХ (пасоша или другог документа са фотографијом).


Документи из БиХ (увјерење и родни лист) не смију бити старији од 6 мјесеци. Евиденција ЈМБ се не наплаћује.
По завршетку евиденције, градјани ће бити обавијештени како би резервисали термин за пасош.
Особе које имају нову личну карту БиХ или возачку дозволу већ су евидентирани у електронској бази (цивилном регистру) и могу одмах резервисати термин за предају захтјева за пасош.
Поред обавезне евиденције ЈМБ дјетета, оба родитеља малољетног дјетета морају имати евидентиран ЈМБ у цивилном регистру да биподнијели захтјев занови пасош дјетета. Евиденција је обавезна без обзира штосу пасоширодитеља важећи.
Извод из матичних књига, захтјевОдредјивање матичног броја


За особе које немају матични број и новородјену дјецу, коју су родитељи претходно уписали у матичне књиге у БиХ, могуће је путем Амбасаде одредити матични број. Процедура и документи су исти као и приликом евиденције ЈМБ. Образац ЈМБ-3 (попунити искључиво са подацима о мјесту, општини и адреси пребивалишта у Босни и Херцеговини) и пријаву за малољетно дијете потписују родитељи и обавезни су приложити копије својих пасоша.
Одредјивање ЈМБ се наплаћује 13€.
Провјера евиденције матичног броја могућа је на телефон: (01) 811 85 34 или путем е- маила: najava.konzularno@bhbotschaft.at.

Захтјеви

Захтјев за пријаву родјења у Републици Српској

Захтјев за пријаву родјења у Федерацији Босне и Херцеговине

Захтјев за пријаву брака

Захтјев за пријаву смрти


Резервација термина за предају захтјева за пасош
Предаја захтјева за нови пасош (за лица чији је матични број евидентиран)могућа је, за сада, само у Амбасади БиХ у Бечу, искључиво уз претходно најављивање, односно резервисање термина.

Резервација термина за предају захтјева за нови пасош врши се сваким радним даном:

  • онлине путем странице
  • личним доласком у Амбасаду за градјане из Беча.Потребни документи за редовно издавање пасоша


Особа која подноси захтјев за издавање путне исправе, а посједује важећи пасош БиХ или пасош који је непосредно истекао, обавезна је приложити слиједеће документе:
1.копију наведеног пасоша БиХ,
2.важећу боравишну визу (или други документ о легалном боравку у Републици Аустрији),
3.боравишну пријаву (Mелдезеттел),


(Уз захтјев се прилажу копије наведених докумената.)
Цијена пасоша за одрасле 129 €, за дјецу до3 године 73 €, за дјецу од 3 до18 година78 €. Ако се пасоши достављају поштом на адресу, на цијену пасоша се додају поштански трошкови.


Дупликат пасоша
Особа која подноси захтјев за издавање дупликата путне исправе дужна је, поред претходно наведених докумената, приложити и потврду полиције о пријави изгубљеног или украденог пасоша и неки идентификациони документ БиХ (нова лична карта, возачка дозвола, копија украденог пасоша).
Образац ГПИ-2-губитак путне исправе
Цијена дупликат пасоша је 221 €, за дјецу до 3 године116 €, за дјецу од 3 до 18 година121 €.

Пасош за малољетну дјецу
Код подношења захтјева за издавање путне исправе за малољетну особу потребно је поред наведених докумената приложити: копије пасоша, копије виза и копије пријава боравка за родитеље дјетета, као и лично присуство и потпис оба родитеља.
Присуство оба родитеља није потребно у слиједећим случајевима:

  • уколико један од родитеља није у могућности да дође у ДКП потребно је приложити његову овјерену пуномоћ,
  • уколико је брак разведен потребно је приложити правоснажну пресуду о разводу брака из Босне и Херцеговине из које је видљиво да је дијете повјерено на чување и одгој родитељу који подноси захтјев за издавање путне исправе за дијете,
  • уколико један од родитеља сам извршава родитељске обавезе дужан је исто доказати одговарајућом исправом изданом од стране надлежног органа у Босни и Херцеговини,
  • yколико се дијете налази под старатељством потребно је доставити акт надлежног органа из Босне и Херцеговине којим се дијете ставља под старатељство.


ВАЖНА НАПОМЕНА: Оригинални документи на њемачком или неком другом страном језику морају бити преведени на босански, српски или хрватски језик.