-   
Bitte wählen Sie hier Ihre Sprache:   

Über Bosnien und Herzegowina

 

O B A V J E ŠT E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE KOJI ŽIVE I RADE U REPUBLICI AUSTRIJI DA SE RAD KONZULARNOG ODJELJENJA SA STRANKAMA, ZBOG PRINUDNIH MJERA NADLEŽNIH ORGANA REPUBLIKE AUSTRIJE U CILJU SUZBIJANJA KORONA VIRUSA, OGRANIČAVA NA RAD SAMO U HITNIM SLUČAJEVIMA.

SHODNO RESTRIKTIVNIM MJERAMA KOJE SU NA SNAZI U REPUBLICI AUSTRIJI OD PONEDJELJKA, 16.03. DO 03.04.2020 GODINE RAD SA STRANKAMA JE RESTRIKTIVNO OGRANIČEN UZ NAPOMENU DA U SLUČAJEVIMA POTREBE IZDAVANJA HITNIH PUTNIH DOKUMENATA, SPROVODNICA I SLIČNO, KONZULARNO ODJELJENJE STOJI NA RASPOLAGANJU I USLUZI, UZ PRETHODNU NAJAVU, U PERIODU OD 09.00 DO 13.00 ČASOVA.

MOLE SE GRAĐANI DA ODLOŽE SVOJ DOLAZAK U AMBASADU BIH U BEČU DO POBOLJŠANJA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE.

KONTAKT TELEFON ZA NAJAVU HITNIH SLUČAJEVA:

01 811 85 34

U PERIODU OD 09.00 DO 13.00 ČASOVA

DEŽURNI TELEFON ZA HITNE SLUČAJEVE

0043 (0)66 77 98 55 77 

Uredbom Ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača Republike Austrije od 18.03. (Savezni zakon, dio II, 104/2020) – sa stupanjem na snagu od 20.03. i privremeno važi do 03.04. – mjere koje su se prethodno primjenjivale za ulazak iz Italije, Lihtenštajna i Švicarske su također stupile na snagu za ulazak iz Njemačke, Slovenije i Mađarske. To znači da sve osobe koje dolaze iz ovih zemalja i/ili su u proteklih 14 dana boravile na području za koje je Ministarstvo europskih i međunarodnih poslova Republike Austrije izdalo upozorenje o putovanju u vezi s COVID-19, prilikom ulaska u Austriju moraju nositi zdravstveno uvjerenje s molekularnim biološkim testom na njemačkom, engleskom, talijanskom ili francuskom jeziku koje ne smije biti starije od 4 dana. Ako takva potvrda nije dostupna, ulazak će biti odbijen. U svakom slučaju, austrijskim državljanima i osobama koje borave ili imaju prebivalište u Austriji dozvoljeno je ući, pri čemu moraju provesti 14-dnevnu kućnu karantenu. Postoje izuzeci za tranzit kroz Austriju bez zaustavljanja, teretni i komercijalni promet (iznimka: putnički prijevoz), privremeni promet i hitne službe.

Prema priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, osobe kojima nije potrebna viza za boravak do 90 dana u Austriji i one kojima je potrebna viza i koje su na početku krize COVID-19 posjedovale važeću vizu izdata je slijedeća informacija:

Osobe moraju napustiti Austriju ili moraju regulirati svoj boravak u nadležnoj upravi državne policije i kod drugog nadležnog organa u zavisnosti u kojoj se pokrajini nalaze. Ukoliko regulisanje boravka putem nadležnih organa nije moguće (na primjer, zbog prekida rada sa strankama), garantira se da neće biti kaznenog postupka i da kasniji odlazak neće imati negativnih posljedica za izdavanje nove vize. Čim situacija to dozvoli, neposredni izlazak iz Republike Austrije mora uslijediti.

 

Uredbom Ministra za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača Republike Austrije od 18.03 (Savezni zakon, dio II, 105/2020) naređene su sljedeće mjere za sve osobe koje namjeravaju putovati u Austriju zračnim putem:

-Austrijski državljani i stranci s važećom dozvolom boravka u Austriji dužni su započeti 14-dnevnu kućnu karantenu nakon ulaska, osim u situaciji da odmah nakon dolaska slijedi neposredan odlazak/tranzit iz Austrije.

-Državljanima trećih zemalja (strancima koji nisu državljani EEA ili Švicarski državljani) zabranjen je ulazak u zemlju. Izuzetak su hitne službe, zdravstveno osoblje, tranzitni putnici, ljudi koji rade u teretnom prometu, kao i osoblje stranih misija i međunarodnih organizacija koje nisu registrirane u Austriji, uključujući članove njihovih obitelji.

-Državljani trećih zemalja kojima je uz posebno dopuštenje odobren ulazak, kao i državljani EEA-a i švicarski državljani, moraju imati zdravstveno uvjerenje s molekularnim biološkim testom na njemačkom ili engleskom jeziku koje nije starije od 4 dana. Ako takva potvrda nije dostupna, te se osobe moraju prikladno smjestiti u karanten (npr. prebivalište ili hotel) u trajanju od 14 dana, osim u situaciji da odmah nakon dolaska slijedi neposredan odlazak/tranzit iz Austrije.

 

----

BEKANNTMACHUNG

Konsularabteilung der Botschaft von Bosnien und Herzegowina in Wien wird, aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) nur in dringenden und nicht aufschiebenden Fällen für die Ausstellung die Heimreisezertifikaten und Leichenpassen, geöffnet sein.

Diese Maßnahmen treten in Kraft von Montag, den 16. März bis einschließlich 3. April 2020.

Öffnungszeiten der Konsularabteilung der Botschaft von Bosnien und Herzegowinasind nur mit Voranmeldung von 9:00 bis 13:00 Uhr.

Kontakt telefon für die Voranmeldung von 9 -13 Uhr.

01 / 811 85 34

NOTFALLTELEFON

0043 (0)66 77 98 55 77  

 

Mit Verordnung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vom 18. März (BGBl Teil II, 104/2020) wurden - mit Wirkung ab 20. März und vorläufig gültig bis 3. April - die bisher für die Einreise aus Italien, Liechtenstein und der Schweiz anwendbaren Maßnahmen auch für die Einreise aus Deutschland, Slowenien und Ungarn in Kraft gesetzt.Dies bedeutet, dass alle Personen, die aus diesen Ländern einreisen und sich in den letzten 14 Tagen in einem Gebiet aufgehalten haben, für das seitens des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten eine Reisewarnung in Hinblick auf COVID-19 besteht, bei der Einreise nach Österreich ein Gesundheitszeugnis mit molekularbiologischem Test in deutscher, englischer, italienischer oder französischer Sprache mit sich führen müssen, das nicht älter als 4 Tage alt sein darf. Sollte ein solches Zeugnis nicht vorliegen wird die Einreise verweigert. Österreichischen Staatsbürgern und Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich wird jedenfalls die Einreise erlaubt, wobei sich diese zu einer 14-tägigen Heimquarantäne verpflichten müssen. Ausnahmen bestehen für die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp, den Güterverkehr und gewerblichen Verkehr (Ausnahme: Personenbeförderung), den Pendler-Berufsverkehr und Einsatzkräfte.

Gemäß Mitteilung des Bundesministeriums für Inneres Personen, die für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen in Österreich nicht der Visumpflicht unterliegen, sowie jene, die visumpflichtig sind und zu Beginn der COVID-19 Krise im Besitz eines gültigen Visums waren, entweder Österreich verlassen oder ihren Aufenthalt bei der jeweils zuständigen Landespolizeidirektion regeln müssen. Wenn eine Regelung durch die Behörde nicht möglich ist (beispielsweise wegen Sperre des Parteienverkehrs) wird zugesichert, dass es zu keinen Strafverfahren kommt und die verspätete Ausreise auch keine negativen Folgen für die allfällige Ausstellung eines neuen Visums mit sich bringt. Sobald es die Situation wieder erlaubt, ist jedenfalls die Ausreise vorzunehmen. 

 

Mit Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vom 18. März (BGBl Teil II, 105/2020) wurden mit Wirkung ab 20. März und vorläufig gültig bis 10. April folgende Maßnahmen für alle Personen angeordnet werden, die auf dem Luftweg nach Österreich einreisen:

-Österreichische Staatsbürger und Fremde mit einem gültigen Aufenthaltstitel in Österreich sind nach Einreise verpflichtet, eine 14-tägige Heimquarantäne anzutreten, sofern nicht die unverzügliche Ausreise sichergestellt ist

-Drittstaatenangehörigen (Fremde, die nicht EWR-Bürger oder Schweizer sind) ist die Einreise untersagt. Ausnahmen davon bestehen für Einsatzkräfte, Pflege- und Gesundheitspersonal, Transitpassagiere, Personen die im Güterverkehr tätig sind, sowie Personal von fremden Missionen und internationalen Organisationen, die nicht in Österreich registriert sind, samt deren Familienangehörigen. 

-Drittstaatenangehörige, denen die Einreise unter einer Ausnahmebestimmung ermöglicht ist, sowie EWR-Bürger und Schweizer müssen ein Gesundheitszeugnis mit molekularbiologischem Test in deutscher oder englischer Sprache mit sich führen, das nicht älter als 4 Tage ist. Sollte ein solches Zeugnis nicht vorliegen, haben sich diese Personen für einen Zeitraum von 14 Tagen in eine geeignete Unterkunft (bspw. Wohnsitz oder Hotel) in Quarantäne zu begeben, sofern nicht die unverzügliche Ausreise sichergestellt ist.

 

  


Kontakt  

Tel: +43 (0) 1 811 8555
nanoware media